Biểu mẫu
Biểu mẫu thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường ( Cơ sở)
[ Cập nhật vào ngày (06/12/2017) ]


Stt

Nội dung

Biểu mẫu

MẪU ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI

1.       

Phiếu đề xuất đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 1: PĐX

2.       

Thuyết minh đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 2: TMĐT

3.       

Dự trù chi tiết kinh phí thực hiện đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 3: DTKPĐT

4.       

Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề cương đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 4: BBHĐXĐC

 

5.       

Phiếu đánh giá đề cương đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 5: PĐGĐC

 

6.       

Danh sách đề nghị giao đề tài KHCN cấp Trường

Mẫu 6: DSĐN

7.       

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN

 

Mẫu 7: HĐTKTH

MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

8.       

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 8: BCTĐTH

9.       

Gia hạn đề tài

Mẫu 9: GHĐT

MẪU NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

10.   

Đơn đề nghị nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 10: ĐĐNNTĐT

 

11.   

Quy định về hình thức biên soạn đề tài KHCN cấp trường nghiệm thu

Mẫu 11: QĐHTBSĐT

 

12.   

Danh sách đề xuất thành viên Hội đồng nghiệm thu

Mẫu 12: DSĐXTVHĐ

13.   

Qui định viết báo đăng Tạp chí

Mẫu 13: Qui định viết bài báo

14.   

Biên bản nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

 

Mẫu 14: BBNTĐT

15.   

Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

 

Mẫu 15: PĐGNTĐT

16.   

Phiếu nhận xét nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

 

Mẫu 16: NXPBĐT

17.   

Phiếu tổng hợp điểm nghiệm thu từ các thành viên của hội đồng

 

Mẫu 17: PTHĐ

18.   

Biên bản thanh lý hợp đồng đề tài KHCN cấp trường

 

Mẫu 18: BBTLHĐ

 

19.   

Đơn xin bổ sung thành viên tham gia đề tài

Mẫu 19: BSTVTGĐT

 

20.   

Đơn xin không thực hiện đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 20: ĐXKTHĐT

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết


 

tiện ích