lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 11/5/2020 đến ngày 16/5/2020
[ Cập nhật vào ngày (09/05/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

11/5

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g30: Hop thông qua kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030 và một số công tác TCCB

- TP họp GB khoa

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng Phó Phòng TCCB

PHK

 

PH1

Ba

12/5

7g30: Nghiệm thu 02 sáng kiến cải tiến

 

9g30: Họp thông qua khái toán hạng mục điện nhà HB

- Thành viên hội đồng, các nhóm tác giả (*)

 

BGH, BTV ĐU, CT/PCT CĐ, P.QTTB, nhóm XD đề án

 

PH1

14g00: Thông qua điểm mạnh, tồn tại và kế hoạch hành động của báo cáo TĐG 08 CTĐT

(Tiêu chuẩn 1-6)

BGH; BCN các Khoa: Y, RHM, Dược, YTCC, ĐD-KTYH; nhóm viết báo cáo TĐG 08 CTĐT; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, CTSV, HCTH, TCCB, KTHI

 

GĐ1. KY

13/5

7g30: Kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức Trường

Thành viên Ban kiểm tra sát hạch, Ban giám sát

PH1

14g00: Thông qua điểm mạnh, tồn tại và kế hoạch hành động của báo cáo TĐG 08 CTĐT (TC 7-11)

BGH; BCN các Khoa: Y, RHM, Dược, YTCC, ĐD-KTYH; nhóm viết báo cáo TĐG 08 CTĐT; Trưởng/ Phó P. ĐTĐH, CTSV, TCCB, QTTB, CNTT, NCKH-HTQT, Thư viện

 

GĐ1. KY

Năm

14/5

7g30: Duyệt đề cương luận văn SĐH

 

Hội đồng (theo KH 623, ngày 08/5/2020)

PH1

13g30: Duyệt đề cương luận văn SĐH

 

14g00: Họp về xây dựng đề án nhà thi đấu đa năng

- Hội đồng (theo KH 623, ngày 08/5/2020)

 

- Ban xây dựng đề án

PH1

 

 

PH2

Sáu

15/5

7g30: Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường

 

7g30: Duyệt đề cương luận văn SĐH

- BTV ĐU, VP ĐU

 

 

- Hội đồng (theo KH 623, ngày 08/5/2020)

Thành Ủy

 

PH1

PH2

13g30: Duyệt đề cương luận văn SĐH

 

14g00: Duyệt kịch bản đại hội và video clip chiếu tại Đại hội Đảng

- Hội đồng (theo KH 623, ngày 08/5/2020)

 

- BTV ĐU, nhóm thực hiện

PH1

PH2

 

PH4

Bảy

16/5

7g30: Duyệt đề cương luận văn SĐH

­­­

7g30: Kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức BV Trường

- Hội đồng (theo KH 623, ngày 08/5/2020)

 

- Thành viên Ban kiểm tra sát hạch, Ban giám sát

PH1

 

 

PH BV

13g30: Duyệt đề cương luận văn SĐH

 

13g30: Kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức BV Trường

- Hội đồng (theo KH 623, ngày 08/5/2020)

 

- Thành viên Ban kiểm tra sát hạch, Ban giám sát

PH1

 

 

PH BV

Ghi chú: (*):Các tác giả chính: SV Lê Minh Khôi, SV Liêu Huyền Ân.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích