lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020
[ Cập nhật vào ngày (16/05/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

18/5

9g30:  Họp  phê  duyệt  dự  trù mua sắm trang thiết bị, tài sản năm học 2020 - 2021

BGH,  Trưởng/  Phó  các  đơn vị có đề nghị

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00:  Họp  hoàn  chỉnh  văn  kiện Đại hội ĐB Đảng bộ

 

16g30:  Họp  Hội  đồng  GS  cơ  sở năm 2020

- TP họp giao ban khoa

 

- BTV ĐU, Tiểu ban văn kiện

 

 

- Thành viên hội đồng

PHK

 

PH1

 

 

PH1

Ba

19/5

7g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

 

7g30:  Nghiệm  thu  01  SKCT & 01 đề tài NCKH cấp cơ sở

 

9g45: Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

 

-   HĐ   nghiệm   thu,   tác   giả SKCT (ThS T.L.C. Trứ),  chủ  nhiệm  đề  tài  (TS T.K.Sơn)

 

- Thành viên hội đồng, cán bộ đề xuất

PH2

 

 

PH1

 

 

 

PH1

14g00: Họp hội đồng tuyển dụng VC Trường

 

15g00: Họp Hội đồng khen thưởng đột xuất

 

15g45: Họp lấy phiếu giới thiệu bổ nhiệm chức vụ quản lý một số Phòng thuộc Trường

 

16g15: Họp về bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học phần

- Thành  viên  HĐ  (QĐ  số  305, ngày 20/3/2020), Ban giám sát

 

-  Thành  viên  HĐ  (QĐ  số  372, ngày 10/4/2020)

 

- ĐU, BGH, BTV CĐ, BTV ĐTN (cán  bộ), BGĐ BV,  Trưởng  Phó các Khoa, Phòng, TT, ĐV, TV

 

- BGH, Tr/Phó các Khoa, HLKN, P.ĐTĐH, KTHI,ĐBCL, TTPC

 

 

 

 

PH1

20/5

7g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

PH1

PH2

13g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

PH1

PH2

Năm

21/5

7g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

PH1

PH2

13g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

 

14g30: Tập  huấn   sử   dụng   phần mềm kiểm phiếu cho Đại hội Đảng

 

16g00: Họp thông qua đề án tuyển sinh ĐH năm 2020

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

 

-  Ban kiểm phiếu đại hội (KH số 71-KH/ĐU)

 

- Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2020

PH1

PH2

 

P.máy tính 3

 

PH1

Sáu

22/5

7g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

Theo KH

13g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

 

15g30: Nghiệm  thu  giáo  trình  Tin học đại cương

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

 

-  HĐ nghiệm thu, ban biên soạn, ban  biên  tập  GT, đại  diện  BCN K.KHCB, P.ĐTĐH, CB quan tâm

Theo KH

 

PH2

Bảy

23/5

7g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

Theo KH

13g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

Theo KH
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích