lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 26/3/2018 đến ngày 30/3/2018
[ Cập nhật vào ngày (01/04/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

26/3

 

8g30: Họp về công tác cán bộ

 

BGH, Trưởng/ Phó P.TCCB, TTPC

 

PH1

13g30 Dự họp nhận xét, đánh giá thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB quản lý K.KHCB

 

13g30: Họp BTV Đảng ủy

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp thông qua chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ và Tin học; các đề tài đề xuất hợp tác với các tỉnh năm 2018

 

16g30: Dự họp nhận xét, đánh giá thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB quản lý K.Dược

- Đại diện BGH (PGS Tâm)

 

 

 

- BTV Đảng ủy

 

- TP họp GB khoa

 

- Thường trực HĐ KH và ĐT; Trưởng/ Phó các khoa, BM Ngoại ngữ, Tin học, P.ĐTĐH, NCKH

 

 

- Đại diện BGH (TS Phương)

PHK

KHCB

 

 

PH1

 

PH khoa

 

PH1

 

 

 

 

PH KD

Ba

27/3

8g00: Làm việc với Bộ Y tế báo cáo tình hình hoạt động của Trường thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

Hội đồng Trường, BGH, Trưởng/ Phó P.TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, QTTB; đại diện một số BV thực hành

PH1

14g00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

 

14g00: Họp về công tác dịch vụ vệ sinh tại Trường

 

15g00: Họp thông qua từ điển ĐBCL, các biểu mẫu lấy ý kiến của các đối tượng liên quan

 

15g15: Làm việc với Tỉnh Đồng Tháp về ĐT, NCKH, KCB

- Thành viên hội đồng, chủ nhiệm đề tài

 

- BGH; Trưởng/ Phó các khoa, phòng, TT, đơn vị, các đoàn thể, Trợ lý QTTB các khoa

- BGH; Trưởng/ Phó các khoa, phòng, TT, đơn vị, các đoàn thể

 

 

- CT HĐT, BGH (TS Phương), Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐTTNCXH, NCKH, BV, HCTH

PH2

 

 

PH1

 

 

PH1

 

 

 

Tỉnh

ĐT

28/3

9g00: Làm việc với Tỉnh An Giang về ĐT, NCKH, KCB

- CT HĐT, BGH (PGS Tâm), Trưởng/Phó các phòng liên quan

Tỉnh AG

15g00: Làm việc với Tỉnh Kiên Giang về ĐT, NCKH, KCB

- CT HĐT, BGH (PGS Tâm), Trưởng/Phó các phòng liên quan

Tỉnh KG

Năm

29/3

9g00: Làm việc với Tỉnh Sóc Trăng về ĐT, NCKH, KCB

- CT HĐT, BGH (PGS Cương), Trưởng/Phó các phòng liên quan

Tỉnh ST

14g00: Làm việc với Tỉnh Bạc Liêu về ĐT, NCKH, KCB

- CT HĐT, BGH (PGS Cương), Trưởng/Phó các phòng liên quan

Tỉnh BL

Sáu

30/3

 

 

 

14g00: Họp về tổ chức ngày Hội việc làm năm 2018

Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban; Trưởng/Phó các khoa; BV, Thư viện, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐTTNCXH, TCCB, HCTH

PH1
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết