lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
[ Cập nhật vào ngày (29/09/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

01/10

 

 

 

14g00: Họp GB khoa

 

- TP họp GB khoa

 

PHK

 

Ba

02/10

 

 

 

13g30: Thi tốt nghiệp CK1 - lý thuyết (lần 2)

14g00: Thi tốt nghiệp ĐH lần 2

- Hội đồng thi và các ban

 

- Hội đồng thi và các ban

GĐ7.Y

 

03/10

 

 

 

13g45: Hội thảo tập huấn một số hoạt động khoa học công nghệ

 

14g00: Thi tốt nghiệp ĐH lần 2

 

15g30: Họp Hội đồng xét miễn, giảm HP, trợ cấp XH, HB KKHT cho SV

 

16g30: Họp giới thiệu nhân sự bổ sung  thành viên Hội đồng trường

- BGH; Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị, Thư viện; tất cả giảng viên

 

- Hội đồng thi và các ban

 

- Thành viên hội đồng (QĐ 1677, ngày 16/8/2018)

 

 

- CT HĐT, Thư ký HĐT, BT ĐU, BGH, CT Công đoàn, BT ĐTN

HT

K.ĐD

 

 

 

PH1

 

 

 

PH1

Năm

04/10

8g00: Họp thông qua dự thảo báo cáo Hội nghị CCVC năm học 2018-2019

9g30: Họp thông qua dự thảo bảng tiêu chí đánh giá xếp loại VC, xét thi đua khen thưởng

- BGH, Tổ nội dung tổ chức hội nghị, Trưởng/ Phó các Phòng, Trung tâm

- BGH, Trưởng/ Phó P.TCCB, NCKH-HTQT, ĐBCL, CT & PCT Công đoàn

PH1

 

 

PH1

13g45: Họp Ban Giám Hiệu

 

14g00: Thi tốt nghiệp ĐH lần 2

 

14g00: Làm việc với Vụ Truyền thông & TĐKT - Bộ Y tế

 

14g30: Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng trường

 

14g45: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 9 và kế hoạch công tác tháng 10/2018

 

16g15: Họp Hội đồng chấm luận văn, luận án TN SĐH năm 2018

- BGH

 

- Hội đồng thi và các ban

 

- Đại diện BGH, BTV ĐU (TS Phương); Phòng TCCB, CT & PCT Công đoàn, BT Đoàn TN

- BGH; BTV ĐU; Trưởng và Phó  các Khoa, Phòng, TT, ĐV, TV; BGĐ BV; CT & PCT Công đoàn, BT & PBT Đoàn TN

 

- TP họp GB Trường

 

 

- Thành viên các hội đồng

PH1

 

 

PH2

 

 

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

PH1

Sáu

05/10

7g30: Thi tốt nghiệp ĐH lần 2 (lâm sàng)

 

7g30: Họp thông qua các quy trình công việc

 

- Ban giám khảo

 

 

- BGH; Trưởng/ Phó và cán bộ viết quy trình của các đơn vị nhóm 1*

 

Các BV

 

PH1

14g00: Họp thông qua các quy trình công việc

 

16g00: Họp các ban thuộc Hội đồng Trường: Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường năm học 2017-2018 theo nghị quyết của HĐT

- BGH; Trưởng/ Phó và cán bộ viết quy trình của các đơn vị nhóm 2*

 

- CT HĐT, TK HĐT, Thành viên các ban HĐT

PH2

 

 

 

PH1

Ghi chú:

             (*) Các nhóm đơn vị họp góp ý quy trình công việc:

            - Nhóm 1: gồm Phòng HCTH, TCCB, QTTB, TCKT, CNTT, TTPC, ĐBCL, Thư viện.

            - Nhóm 2: gồm Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, Khảo thí, CTSV, TT ĐT TNCXH, TT DV và HTSV.
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết