Văn bản Trường
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC CÁN BỘ (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

1009/QĐ-ĐHYDCT

30/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng phòng, Trung tâm, đơn vị; Trưởng và phó Trưởng khoa thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

1020/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3

 1021/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4

  1047/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

 1400/QĐ-ĐHYDCT

21/10/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6

 1473/QĐ-ĐHYDCT 

24/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng, Trung tâm, Thư viện; Khoa và bộ môn thuộc Khoa, Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

7

1474/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng và phó Trưởng phòng, Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm, Thư viện, Trưởng và phó Trưởng Khoa, Trưởng và phó Trưởng Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

8

567/QĐ-ĐHYDCT

16/3/2018

Quyết định ban hành Quy định công tác định biên nhân lực của các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2018-2020

 

9

577/QĐ-ĐHYDCT

06/4/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trường

 

10

1809/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2018

Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường

 

11

1890/QĐ-ĐHYDCT

13/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về trình tự giải quyết nghỉ việc đối với công chức, viên chức và người lao động tại trường

 

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc