Tổ chức cán bộ
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC CÁN BỘ (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (15/03/2023) ]


STT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

40/QĐ-ĐHYDCT

6/1/2023

Quyết định ban hành Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn và ký kết hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ đối với người lao động có chuyên môn, kỹ thuật cao tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

4065/QĐ-ĐHYDCT

30/12/2022

Quyết định ban hành “Quy định về thỉnh giảng trong nước và mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”

 

3

4006/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2022

Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung chuẩn năng lực viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4

3830/QĐ-ĐHYDCT

14/12/2022

Quyết định ban hành Quy định về hỗ trợ thu hút nhân lực trình độ cao tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

2309/QĐ-ĐHYDCT

18/8/2022

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

6

2252/QĐ-ĐHYDCT

12/8/2022

Quyết định ban hành Quy định về tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Đề án 89

 

7

2082/QĐ-ĐHYDCT

09/9/2021

Quyết định ban hành Quy định chuẩn năng lực viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

8

1985/QĐ-ĐHYDCT

20/8/2021

Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán Trưởng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

9

1956/QĐ-ĐHYDCT

16/8/2021

Quyết định ban hành Quy định đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

10

1794/QĐ-ĐHYDCT

19/7/2021

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với cán bộ quản lý tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

11

1324/QĐ-ĐHYDCT

14/06/2021

Quyết định ban hành Quy định về chi trả thu nhập cho người lao động thuộc diện hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

12

1234/QĐ-ĐHYDCT

01/06/2021

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội

 

13

1175/QĐ-ĐHYDCT

21/05/2021

Quyết định ban hành Quy định về việc khai báo y tế và xử lý trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

14

955/QĐ-ĐHYDCT

12/04/2021

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động thỉnh giảng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

15

640/QĐ-ĐHYDCT

31/03/2021

Quyết định ban hành Quy định điều chuyển vị trí công tác đối với viên chức tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

16

460/QĐ-ĐHYDCT

26/02/2021

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

17

373/NQ-HĐT-ĐHYDCT

27/01/2021

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

18

372/NQ-HĐT-ĐHYDCT

27/01/2021

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

19

2600/QĐ-ĐHYDCT

30/12/2020

Quyết định ban hành quy định về việc ký kết hợp đồng tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

20

2576/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2020

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường

 

21

2114/QĐ-ĐHYDCT

02/11/2020

Quyết định ban hành quy định về chế độ tập sự đối với viên chức thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

22

1766/QĐ-ĐHYDCT

30/09/2020

Quyết định ban hành quy định về thăng hạng và chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

23

1624/QĐ-ĐHYDCT

31/08/2020

Quyết định ban hành quy định về thời gian nghỉ ngơi của viên chức và người lao động tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

24

1247/QĐ-ĐHYDCT

22/06/2020

Quyết định quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

25

2510/QĐ-ĐHYDCT

12/12/2019

Quyết định ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên Trường

 

26

1070/QĐ-ĐHYDCT 

30/6/2019

Quyết định ban hành Quy định biên soạn, thẩm định và sử dụng tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

 

27

2560/QĐ-ĐHYDCT 

31/12/2018

Quyết định về việc ban hành Quy định về năng lực làm việc của giảng viên Trường Đại học  Y Dược Cần Thơ

 

28

1890/QĐ-ĐHYDCT

13/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về trình tự giải quyết nghỉ việc đối với công chức, viên chức và người lao động tại trường

 

29

1809/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2018

Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường

 

30

1390/QĐ-ĐHYDCT

24/8/2018

Quyết định ban hành Quy định về cơ cấu nhân sự, tổ chức hoạt động và chức năng của văn phòng các khoa thuộc Trường Đại học  Y Dược Cần Thơ

 

31

577/QĐ-ĐHYDCT

06/4/2018

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện trường

 

32

567/QĐ-ĐHYDCT

16/3/2018

Quyết định ban hành Quy định công tác định biên nhân lực của các đơn vị thuộc trường giai đoạn 2018-2020

 

33

1474/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng và phó Trưởng phòng, Giám đốc và phó Giám đốc Trung tâm, Thư viện, Trưởng và phó Trưởng Khoa, Trưởng và phó Trưởng Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

34

1473/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ phòng, Trung tâm, Thư viện; Khoa và bộ môn thuộc Khoa, Đơn vị Huấn luyện kỹ năng trực thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

35

1400/QĐ-ĐHYDCT

21/10/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

36

1047/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

37

1021/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

38

1020/QĐ-ĐHYDCT

19/09/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

39

1009/QĐ-ĐHYDCT

30/08/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ Trưởng phòng, Trung tâm, đơn vị; Trưởng và phó Trưởng khoa thuộc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

40 

863/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2017

Quyết định ban hành Quy định về việc ký kết hợp đồng lao động tại Trường

 

41

843/QĐ-ĐHYDCT

28/8/2017

Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng nhân sự

 

42

456/QĐ-ĐHYDCT

01/6/2016

Quyết định ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 10/01/2014"

 

43

1616/QĐ-ĐHYDCT

17/12/2015

Quyết định ban hành Quy định thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động

 

44

996/QĐ-ĐHYDCT

26/8/2015

Quyết định ban hành Quy định về chuyển, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

 

45

774/QĐ-ĐHYDCT

10/6/2015

Quyết định ban hành Quy định tham dự hội nghị, hội thảo có sử dụng kinh phí của Trường

 

46

1279/QĐ-ĐHYDCT

29/12/2014

Quyết định ban hành Qui định xây dựng giờ giảng kế hoạch của giảng viên

 

47

188/QĐ-ĐHYDCT.TCCB

14/4/2014

Quyết định ban hành Qui định về kiêm giảng, thỉnh giảng

 

48

32/QĐ-ĐHYDCT

10/01/2014

Quyết định ban hành Qui định tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và quản lý cán bộ

 

49

852/ĐHYDCT.TCCB

28/9/2011

Quy định về việc chấm công

 

50

456/QĐ-ĐHYDCT

8/6/2011

Quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của trợ lý giáo tài tại các khoa trực thuộc trường

 

51

209/QĐ-ĐHYDCT

30/3/2009

Quyết định ban hành quy chế làm việc của trường
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc