Đào tạo sau đại học


Từ ngày 26 tháng 06 năm 2021 đến ngày 04 tháng 07 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức duyệt thông qua đề cương Sau đại học đợt 2 năm 2020-2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.


tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích