Biểu mẫu
Mẫu giấy giới thiệu sinh viên (làm chuyên đề tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học)
[ Cập nhật vào ngày (06/05/2021) ]


Dùng cho SV làm chuyên đề tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học.

Hướng dẫn điền thông tin giấy giới thiệu:

1/ Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức giới thiệu tới làm việc

2/ Được cử đến: Tên cơ quan, tổ chức giới thiệu tới làm việc

3/ Về việc: Nội dung liên hệ làm việc

4/ Giấy này có giá trị đến hết ngày .../.../.... (Sinh viên không điền phần này)
Tập tin đính kèm

Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc