ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA ĐIỀU DƯỠNG VÀ ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG