Thông báo
Thông báo điều chỉnh nội dung học phần định hướng cơ bản chuyên khoa đối với sinh viên Y khoa hệ liên thông chính qui và Điều dưỡng chính qui năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (07/01/2022) ]


7-1-22-5.jpgPhòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc