Xét chức danh GS, PGS


Thực hiện công văn số 54/TB-ĐHYDCT ngày 13 tháng 5 năm 2024 về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2024.


Tiện ích