Phân công nhiệm vụ
TRƯỞNG PHÒNG - Ths. Ngô Phương Thảo

Quản lý toàn bộ và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về công tác sinh viên.

- Thường xuyên theo dõi và đôn đốc cán bộ Phòng thực hiện tốt nhiệm vụ.

         0989.007.877
        npthao@ctump.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - Ths. Võ Văn Quyền

- Thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc khi trưởng phòng vắng mặt.

- Hỗ trợ trưởng phòng hoàn thành công tác, nhiệm vụ phòng.

       0918.710.280
       vvquyen@ctump.edu.vn

CHUYÊN VIÊN- Ths. Nguyễn Thọ Sơn
 

 

- Thực hiện công tác hành chính của Phòng.

- Quản lý các kế hoạch hoạt động có liên quan đến sinh viên.

- Thực hiện, theo dõi các chế độ, chính sách đối với sinh viên.

- Thực hiện công tác tổng hợp kết quả, đánh giá rèn luyện sinh viên.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

- Phụ trách công tác Cố vấn học tập và quản lý lớp sinh viên.

- Quản lý hồ sơ sinh viên (bản file và bản giấy).

- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Phòng.

- Tham gia công việc chung của Phòng.

 

       0907.111.140
       ntson@ctump.edu.vn

CHUYÊN VIÊN - CN. Bùi Vũ Yến Ly

 

- Quản lý du học sinh và sinh viên dân tộc.

- Thực hiện công tác lưu trữ văn bản.

- Thực hiện công tác văn - thể - mỹ, các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác theo dõi, đánh giá sinh viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham gia hội nghị - hội thảo trong và ngoài nước.

- Phối hợp với các đơn vị trong quản lý, theo dõi hoạt động các CLB - đội nhóm - CTV của Trường. Theo dõi, đánh giá hoàn thành chuẩn năng lực sinh viên, phụ trách chuẩn năng lực học thuật.

- Quản lý đội CTV văn phòng.

- Tham gia công việc chung của Phòng.

 

      0907.855.880
       bvyly@ctump.edu.vn

CHUYÊN VIÊN - CN. Ngô Huỳnh Trí Thống

 

 

- Quản lý, vận hành Hội trường Cửu Long.

- Quản lý Website Phòng Công tác sinh viên.

- Phụ trách âm thanh, Background các Lễ, Hội khi được phân công.

- Tham gia công việc chung của Phòng.

 

 

     0902.052.338
      nhtthong@ctump.edu.vn

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM - KTV. Nguyễn Thị Bích

 

- Thực hiện công tác Bảo hiểm y tế sinh viên, khám sức khỏe sinh viên

- Thực hiện hoạt động thường ngày của Phòng Y tế, các công tác liên quan đến chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên, thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

- Hỗ trợ, theo dõi, tổng hợp các công tác Cố vấn học tập và công tác quản lý lớp sinh viên.

- Quản lý kho lễ phục.

- Tham gia công việc chung của Phòng.

 

      0903.751.847
       ntbich@ctump.edu.vn

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM - GIẢNG VIÊN - Ths. Nguyễn Thanh Trạng

 

- Triển khai các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy và quy chế cho sinh viên. Phụ trách chuẩn năng lực tiêu chuẩn công dân và tinh thần phụng sự.

- Triển khai chương trình sinh hoạt công dân đầu khóa, cuối khóa, đầu năm học theo kế hoạch. Công tác đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo Trường với sinh viên.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, môi trường học tập thân thiện. Triển khai công tác kiểm tra tình hình viên chấp hành nội qui, qui định của Trường và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Quản lý đội sinh viên tự quản và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong sinh viên.

- Tham gia công việc chung của Phòng.

      0907.758.883
       nttrang@ctump.edu.vn

 

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM - GIẢNG VIÊN - Ths. Bs. Nguyễn Huy Hoàng Trí

 

- Thực hiện công tác văn - thể - mỹ, các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. Theo dõi, đánh giá hoàn thành chuẩn năng lực sinh viên, chuẩn năng lực vận động thẩm mỹ và chuẩn phát triển kỹ năng.

- Thực hiện công tác tư vấn việc làm, khảo sát việc làm sau tốt nghiệp.

- Tổ chức công tác hỗ trợ hướng nghiệp, khởi nghiệp trong sinh viên.

- Quản lý sinh viên ở ngoại trú. Quản lý đội CTV quản lý ngoại trú.

- Tham gia công việc chung của Phòng.

 

       0901.338.889
       nhhtri@ctump.edu.vn

CÁN BỘ KIÊM NHIỆM - GIẢNG VIÊN - Ths. Bs. Nguyễn Thái Thông

 

- Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm.

- Phụ trách Ban liên lạc Cựu sinh viên các khoá 5 đến khoá 42.

- Phụ trách các hoạt động ngoại khoá liên quan đến chuyên ngành, phục vụ cộng đồng.

- Tổ chức hoạt động tham vấn tâm lý sinh viên với mục tiêu thành lập Phòng/Trung tâm tham vấn tâm lý sinh viên trực thuộc Phòng Công tác sinh viên.

- Quản lý đội tiếp cận viên nam SV hỗ trợ phòng chống HIV-AIDS.

- Hỗ trợ quản lý các hoạt động của Trạm Y tế theo thông tư 33.

 

     0383.303.185
     ntthong@ctump.edu.vn