Liên hệ

PGS.TS. Nguyễn Thắng

Phó Trưởng phòng KHCN&QHĐN

 nthang@ctump.edu.vn

0968.969.129

ThS.BS. Lâm Nhựt Anh

Giảng viên kiêm nhiệm Tổ QHĐN

lnanh@ctump.edu.vn

0368.152.232