Khoa Khoa học cơ bản

I. GIẢI ĐÁP CÁC VẤN ĐỀ GÓP Ý CỦA SINH VIÊN

1. Về công tác cơ sở vật chất trang thiết bị

          - Số lượng sân bãi tập luyện đã căn cứ vào qui hoạch chung của Nhà Trường, nếu có đề xuất tăng thêm từ sinh viên thì Nhà trường cần rà soát điều chỉnh cho phù hợp với lưu lượng sinh viên học tập mỗi năm.

          - Số lượng bóng dùng cho tập luyện đã được bộ môn dự trù phù hợp với nhu cầu thực tế trong công tác giảng dạy nên không cần thiết phải trang bị thêm. 

2. Về việc thực hiện nội quy lên lớp giảng dạy của giảng viên

- Một số giảng viên có đi trể, về sớm, nghỉ không lý do: Các trường hợp này do hoàn cảnh gia đình đột xuất (con bệnh - có báo cáo với bộ môn tại thời điểm cho về sớm) hoặc do yếu tố thời tiết (đối với các BM giảng dạy ngoài trời). Khoa đã họp rút kinh nghiệm, đề nghị tất cả giảng viên thực hiện đúng nội quy giờ lên lớp.

          - Trong công tác giảng dạy trên lớp một số hoạt động của giảng viên chưa tập trung vào trọng tâm bài giảng: Khoa đã góp ý cụ thể với giảng viên và đề nghị giảng viên thay đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp. 

3. Về giáo trình giảng dạy

          - Một số giáo trình có cấu trúc số trang hơi nhiều: Khoa đã và đang tổ chức nghiệm thu giáo trình cấp trường nên cấu trúc số trang sẽ được điều chỉnh đúng với qui định chung của trường.

          - Giáo trình khác so với nội dung giảng dạy: Khoa đã yêu cầu các bộ môn tăng cường thực hiện công tác kiểm tra công tác chuyên môn của giảng viên để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Nếu có các nội dung mở rộng kiến thức trong bài học thì giảng viên nên giới thiệu cụ thể để sinh viên có thể nhận ra đây là kiến thức mở rộng chứ không phải là kiến thức không có liên quan đến nội dung bài giảng.

4. Về công tác lượng giá học phần

          - Đề thi khó: Thực tế kết quả thống kê của Phòng Khảo thí báo cáo thì độ khó của đề thi thuộc học phần sinh viên đề cập đến đều nằm trong mức cho phép. Tuy nhiên các bộ môn sẽ tăng cường hơn nữa công tác đối sánh và thống kê để đảm bảo đề thi ngày một đạt chất lượng hơn.

          - Công bố điểm thành phần chậm: Điểm thành phần một số học phần có nhiều nội dung nên việc chấm điểm các nội dung còn chậm. Khoa đã đề nghị bộ môn có liên quan nghiên cứu cách thực hiện các nội dung kiểm tra thường xuyên sao cho việc lượng giá đúng tiến độ và chính xác.