Trung tâm GD y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa

Trung tâm Giáo dục Y học và HLKN Y Khoa xin gửi câu trả lời về việc góp ý của sinh viên:
-
TLS1: Chương trình đào tạo đã được tham khảo từ các bên liên quan, các bệnh viện thực hành, các giảng viên có kinh nghiệm đào tạo mỗi 2 năm, do các em chưa trở thành Bác sĩ nên chưa có khái niệm tổng quan trong thực hành nghề nghiệp. Hình thức thi OSCE là bắt buộc đối với học phần TLS trên toàn thế giới, ở nước ngoài số trạm thi còn cao hơn rất nhiều, theo y văn số lượng trạm thi mún đạt hiệu quả là 19 trạm. Việc tổ chức thi rất nặng nề cho Thầy Cô chuẩn bị và chấm thi, tốn kém. Tuy nhiên vì muốn nâng cao chất lượng, mún các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước thực tập lâm sàng nên dù khó khăn, thì Thầy Cô đã vẫn rất cố gắng.
-
TLS2: Số lượng sinh viên quá đông, dụng cụ cơ sở vật chất có giới hạn, Thầy Cô cũng cố gắng sắp xếp trang thiết bị cho sinh viên tự học, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ , Đơn vị ghi nhận và cố gắng cải tiến. Sinh viên không sắp xếp dàn trãi thời gian tự học, không tự chuẩn bị trước khi tự học, sinh viên đăng ký xong bỏ hoặc học không hết thời gian rồi về.