Tin tức - Sự kiện


Theo tinh thần Kế hoạch số 62/KH-PC47, ngày 17/11/2017 về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ; Thực Kế hoạch số 122/KH-ĐHYDCT ngày 26/01/2018 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tổ chức Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong sinh viên chính quy năm học 2017 – 2018;