BAN GIÁM HIỆU

PGS. TS. BS Nguyễn Trung Kiên , Hiệu trưởng, Email: ntkien@ctump.edu.vn

PGS. TS. BS Đàm Văn Cương, Phó Hiệu trưởng, Email: dvcuong@ctump.edu.vn 

TS. BS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, Email: nmphuong@ctump.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, Phó Hiệu Trưởng, Email: nvlam@ctump.edu.vn


LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

PGS. TS. BS Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Email: ntkien@ctump.edu.vn

TS. BS Nguyễn Thành Tấn, Chủ tịch công đoàn Trường, Email: nttan@ctump.edu.vn

ThS. BS Phạm Hoàng Khánh, Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường, Email: phkhanh@ctump.edu.vn

PGS.TS. BS. Lê Thành Tài, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Email: lttai@ctump.edu.vn


CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

Khoa Y

TS. BS. Ngô Văn Truyền, Trưởng Khoa, Email: nvtruyen@ctump.edu.vn

TS.Bs. Lê Văn Minh, Phó Trưởng Khoa, Email: lvminh@ctump.edu.vn

TS. BS. Lê Minh Lý, Phó Trưởng Khoa, Email: lmly@ctump.edu.vn

Khoa Dược

PGS.TS. DS Dương Xuân Chữ, Trưởng Khoa, Email: dxchu@ctump.edu.vn

PGS.TS. DS Phạm Thành Suôl, Phó Trưởng Khoa, Email: ptsuol@ctump.edu.vn

Khoa Răng hàm mặt

PGS. TS. BS Trương Nhựt Khuê, Trưởng Khoa, Email: tnkhue@ctump.edu.vn

TS.BS. Lê Nguyên Lâm, Phó Trưởng Khoa, Email: lnlam@ctump.edu.vn

Khoa Y Tế Công Cộng

PGS. TS. Phạm Thị Tâm, Trưởng Khoa, Email: pttam@ctump.edu.vn

PGS. TS. BS. Lê Thành Tài, Phó Trưởng Khoa, Email:  lttai@ctump.edu.vn

ThS.Lê Minh Hữu, Phó Trưởng Khoa, Email: lmhuu@ctump.edu.vn

Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật y học

PGS. TS. BS Trần Đỗ Hùng, Trưởng Khoa , Email: tdhung@ctump.edu.vn

ThS. ĐD. Dương Thành Nhân, Phó Trưởng Khoa, Email: dtnhan@ctump.edu.vn

ThS. BS. Nguyễn Tấn Đạt, Phó Trưởng Khoa, Email: ntdat@ctump.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản

ThS. Trần Trương Ngọc Bích, Trưởng Khoa, Email: ttnbich@ctump.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Thu Trâm, Phó Trưởng Khoa, Email: ntttram@ctump.edu.vn

ThS. Nguyễn Thanh Hùng, Phó Trưởng Khoa, Email: nthung@ctump.edu.vn


CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

Phòng Thông tin và Truyền thông

ThS. Châu Minh Khoa, Trưởng Phòng, Email: cmkhoa@ctump.edu.vn

Ths. Trần Thị Bích Phương, Phó Trưởng Phòng, Email: ttbphuong@ctump.edu.vn

Phòng Công tác sinh viên

ThS. Ngô Phương Thảo, Trưởng phòng, Email: npthao@ctump.edu.vn

ThS. Võ Văn Quyền, Phó Trưởng phòng, Email: vvquyen@ctump.edu.vn

Phòng đảm bảo chất lượng

ThS. BS. Phạm Thị Mỹ Ngọc, Trưởng Phòng, Email: ptmngoc@ctump.edu.vn

ThS. Trần Thị Bích Phương, P. Trưởng Phòng, Email: ttbphuong@ctump.edu.vn

Phòng Đào tạo Đại học

PGS. TS. BS Trần Viết An, Trưởng phòng, Email: tvan@ctump.edu.vn

ThS. BS Phạm Kiều Anh Thơ, Phó Trưởng phòng, Email: pkatho@ctump.edu.vn

Phòng Đào tạo Sau đại học

PGS.TS. BS Võ Huỳnh Trang, Trưởng phòng, Email: vhtrang@ctump.edu.vn

ThS. BS Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng phòng, Email: nhha@ctump.edu.vn

Phòng Hành chính tổng hợp

ThS. Phạm Trương Yến Nhi , Trưởng phòng, Email: ptynhi@ctump.edu.vn

ThS. Phạm Thị Minh, Phó Trưởng phòng, Email: ptminh@ctump.edu.vn

Phòng Khảo thí

ThS. Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Phòng, Email: pttnhung@ctump.edu.vn

Ths. Ds. Lê Thị Minh Ngọc, Phó Trưởng Phòng, Email: ltmngoc@ctump.edu.vn

Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoại

PGS. TS. DS. Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trưởng phòng, Email:  ntnvan@ctump.edu.vn

TS. DS. Nguyễn Thắng, Phó Trưởng phòng, Email: nthang@ctump.edu.vn

Phòng Quản trị thiết bị

PGS.TS.DS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, Trưởng phòng, email: dcmvtho@ctump.edu.vn

CN. Nguyễn Hiệp Phúc, Phó Trưởng phòng, Email: nhphuc@ctump.edu.vn

KS. Bùi Dũng Sĩ, Phó Trưởng phòng, Email:  bdsi@ctump.edu.vn

Phòng Tài chính kế toán

ThS. Nguyễn Văn Tám, Trưởng phòng, Email: nvtam@ctump.edu.vn

ThS. Võ Nhật Nhân Tuyền, Phó Trưởng phòng, Email: vnntuyen@ctump.edu.vn

Phòng Tổ chức Cán bộ

ThS. Trần Trương Ngọc Bích, Trưởng Phòng, Email:  ttnbich@ctump.edu.vn

CN. Nguyễn Văn Bộ, Phó Trưởng phòng, Email: nvbo@ctump.edu.vn

Phòng Thanh tra - Pháp chế

CKII. BS. Dương Hữu Nghị, Trưởng Phòng, Email: dhnghi@ctump.edu.vn

CN. Lê Hồng Phước, Phó Trưởng phòng, Email: lhphuoc@ctump.edu.vn


CÁC TRUNG TÂM

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hội

TS. BS. Nguyễn Triều Việt, Giám đốc, Email: ntviet@ctump.edu.vn

TS. BS. Nguyễn Như Nghĩa, Phó Giám đốc, Email: nnnghia@ctump.edu.vn

TS. Phan Thị Luyện, Phó Giám đốc, Email: ptluyen@ctump.edu.vn

 

Trung tâm Giáo dục y học và Huấn luyện kỹ năng y khoa

ThS. BS Phạm Thị Mỹ Ngọc, Trưởng Trung tâm, Email: ptmngoc@ctump.edu.vn

ThS. BS. Trần Xuân Quỳnh, Phó Trưởng Trung tâm, Email: txquynh@ctump.edu.vn

Thư viện

TS. BS. Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc, Email: nthyen@ctump.edu.vn

TS.BS. Lê Thị Hoàng Mỹ , Phó Giám đốc, Email: lthmy@ctump.edu.vn

 

 


BỆNH VIỆN

BSCKII Lại Văn Nông, Giám đốc.

PGS. TS. BS Đàm Văn Cương, Phó Giám đốc, Email: dvcuong@ctump.edu.vn 

PGS.TS. BS Phạm Văn Năng, Phó Giám đốc.

liên kết